ISPIT PROVJERE ZNANJA STECAJNIH UPRAVNIKA

Izmjenama i dopunama Zakona o stecaju koje su objavljene u Sluzbenom listu Crne Gore broj 001/22 od 10.01.2022.godine je propisano:

„Stečajni upravnik koji je na dan stupanja na snagu ovog zakona upisan na listu stečajnih upravnika, dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese Ministarstvu prijavu za polaganje ispita provjere znanja iz člana 25d ovog zakona.“

Rok za podnosenje prijava za polaganje ispita provjere znanja je 18.02.2022.godine.

Model prijave za polaganje ispita mozete preuzeti OVDJE: Model prijave za polaganje ispita

ČASOPIS KOMORE STEČAJNIH UPRAVNIKA CRNE GORE BROJ 2

Poštovani posjetioci,

Ovim putem Vas informišemo da je izašao iz štampe časopis Komore stečajnih upravnika Crne Gore broj 2, u kome su obrađene veoma značajne teme iz oblasti stečajnog prava.

 

Casopis RBL 2-2017.png

RIJEČ UREDNIKA

Poštovani kolege i čitaoci,

Zadovoljstvo mi je ponuditi na uvid naučnoj i stručnoj javnosti drugi broj časopisa Reorganizacija-bankrotstvo-likvidacija u izdanju Komore stečajnih upravnika Crne Gore Podgorica.

I ovaj broj  časopisa  je zamišljen kao mjesto na kojem se iznose mišljenja i stavovi, prije svega, teoretičara i praktičara iz domena stečajnog prava.

Pošto je materija stečajnog prava i sprovođenja stečajeva u praksi izuzetno kompleksna,mišljenja sam da i ovaj broj našeg časopisa će dati doprinos u pojašnjenju i lakšem razumijevanju pojedinih pitanja koja su obrađena u ovom broju. Naravno dali smo sebi u zadatak, da i u sljedećim brojevima nastavimo sa takvom praksom. Štampani materijali su sažeta predavanja uvaženih predavača koji su imali svoja izlaganja na seminaru održanom u Ulcinju u organizaciji Komore stečajnih upravnika Crne Gore. Koristim priliku da se svim predavačima i učesnicima seminara zahvalim na doprinosu u radu samog seminara,koji su objavljeni u ovom broju u formi stručnih radova i kroz izvještaj o radu skupštine Komore stečajnih upravnika Crne Gore. Posebno me raduje veliko interesovanje kolega za ovakav vid edukacije i na pokazanoj pažnji prilikom izlaganja predavača.

Koristim priliku da se zahvalim  na pruženoj podršci predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice i predsjednika Privrednog suda Crne Gore,gospodina Blaža Jovanića.

Pozivamo sve zainteresovane stručnjake da svoje radove iz oblasti stečajnog postupka dostavljaju redakciji časopisa radi njihovog objavljivanja.

Još jednom upućujemo poziv svim stečajnim upravnicima da uzmu aktivnije učešće u kreiranju forme časopisa,za koji moramo reći da je zvanično registrovan kao glasilo Komore stečajnih upravnika Crne Gore. Istovremeno pozivamo sve zainteresovane stručnjake da svoje radove iz oblasti stečajnog postupka dostavljaju redakciji časopisa radi njihovog objavljivanja.

Sve sugestije i predloge vezane za razvoj profesije stečajnog upravnika možete dostavljati na E-mail adresu:ksucg@hotmail.com sa napomenom “Za razvoj profesije”.

UREDNIK

mr Milan-Mane Kastratović

 

 

 

Sadržaj

Riječ urednika                                                                                                           9
Iz aktivnosti Komore stečajnih upravnika Crne Gore                                    12
Radnopravni status angažovanih (zaposlenih) u stečaju                               21
Fiducijarni povjerilac kao razlučni povjerilac                                                 27
Pravne  posljedice kršenja plana reorganizacije                                             33
Predmet o obim razlučnog prava
(Ekstenzivnost hipoteke)                                                                                      43
Osvrt na izmjene i dopune zakona o stečaju
Sa pogledom na prelazne i završne odredbe                                                    57
Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika                                                     71
Fiducijarna svojina                                                                                                 79
Pravni status izlučnih i razlučnih povjerilaca u stečajnom postupku         89
Pitanja i odgovori                                                                                                  103
Inicijative članova komore stečajnih upravnika
Crne gore                                                                                                                 109
Anketa učesnika seminara                                                                                  118
Iz rada komore stečajnih upravnika Crne Gore                                              122
Izvještaj sa skupštine Komore stečajnih upravnika                                       124
Uputstvo autorima za pisanje radova                                                                128
In memoriam                                                                                                          132
Pristupnica-izjava                                                                                                   134
Spisak članova Komore stečajnih upravnika                                                    136

SEMINAR

Postovani kolege i clanovi Komore stecajnih upravnika ,

Ovim putem želimo da Vas obavijestimo da ce seminar sa radnim naslovom „Uloga i značaj stečajnih upravnika u sprovođenju stečajnog postupka“  biti organizovan 12. i 13 maja 2017. godine u Ulcinju, u hotelu „Olimpic“.

Sala 58003469

Kotizacija za seminar iznosi 30,00 EUR za clanove Komore, a 50,00 EUR za ostale ucesnike.

Poslovni racun Komore za uplatu kotizacije je: 535‐15700‐24 (kod Prve banka CG)

Cijena smjestaja u hotelu u dvokrevetnoj sobi je 33,00 EUR/dan (pun pansion).

Plaćanje se vrši direktno hotelu po navedenoj cijeni.

Uplata kotizacije je uslov za rezervaciju smještaja

Molimo sve zainteresovane da svoje prisustvo seminaru potvrde na E-mail adresu: ksucg@hotmail.com najkasnije do 10.05.2017. godine.

Seminar je namijenjen, prije svega, clanovima Komore stecajnih upravnika, u cilju kontinuirane edukacije i bice bodovan sa 6 poena KPE.

Agenda za seminar ce biti dostupna nakon usvajanja konacne liste tema i potvrde predavaca na sajtu www.ksucg.me  ili kod radne grupe.  Molimo stecajne upravnike da svoja eventualna pitanja dostavljaju na E-mail adresu: ksucg@hotmail.com

Program rada seminara:

PROGRAM RADA-AGENDA ZA SEMINAR Maj 2017 09-05-2017.jpg

 

Organizacioni odbor

NAJAVA SEMINARA

Postovani clanovi Komore stecajnih upravnika ,

Ovim putem želimo da Vas upoznamo da je Izvršni odbor Komore stečajnih upravnika Crne Gore, u skladu sa Planom svojih aktivnosti, donio odluku o organizaciji seminara sa radnim naslovom „Uloga i značaj stečajnih upravnika u sprovođenju stečajnog postupka“. Seminar će biti organizovan krajem aprila 2017. godine.

Seminar je namijenjen, prije svega, clanovima Komore stecajnih upravnika, u cilju kontinuirane edukacije i bice bodovan sa 6 poena KPE.

Agenda za seminar ce biti dostupna na sajtu www.ksucg.me  ili kod radne grupe nakon usvajanja konacne liste tema i izbor predavaca.  Mjesto odrzavanja seminara i termin odrzavanja ce biti objavljeni na sajtu Komore i u medijima.  Molimo stecajne upravnike da svoje prijedloge tema za seminar i eventualna pitanja dostavljaju na E-mail adresu: ksucg@hotmail.com

Izvrsni odbor za ovaj seminar je kandidovao sljedece teme:

 1. Uloga i značaj stečajnih upravnika u sprovođenju stečajnog postupka u praksi (Iz ugla stečajnog sudije i iz ugla stečajnog upravnika-iskustva i dileme)
 2. Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika;
 3. Pretvaranje prava korišćenja nepokretnosti u pravo svojine; veza člana 140 zakona o stečaju i člana 419 i 420 Zakona o svojinsko pravnim odnosima;
 4. Radno pravni status zaposlenih u toku stečajnog postupka;
 5. Osvrt na neke određene izmjena i dopuna Zakona o stečaju;
 6. Pravne posljedice kršenja Plana reorganizacije;
 7. Osvrt na fiducijarni prenos prava svojine i izuzimanje novčanih sredstava iz stečajne mase u stečajnom postupku;
 8. Primjena poreskih propisa u stecajnom postupku;

Izvrsni odbor

ČASOPIS KSUCG

RIJEČ UREDNIKA

          Poštovani kolege i čitaoci, čini mi neizmjerno zadovoljstvo ponuditi na uvid naučnoj i stručnoj javnosti prvi broj časopisa Reorganizacija-Bankrotstvo-Likvidacija u izdanju Komore stečajnih upravnika Crne Gore Podgorica.

            Časopis je zamišljen kao mjesto idejnog susretanja i misaonog zbližavanja zainteresovanih, prije svega, teoretičara i praktičara iz domena stečajnog prava.

Imajući u vidu činjenicu da je materija stečajnog prava u teoriji i praksi više nego kompleksna,  nemoguće je oteti se utisku da jedan ovakav časopis nedostajao svim učesnicima stečajnog postupka.

Misija Komore stečajnih upravnika Crne Gore je da svojim djelovanjem pomogne da bi se profesija stečajnog upravnika podigla na najveći mogući nivo i doprinese ravnopravnosti ove u odnosu na druge profesije. Da bi se to postiglo, prije svega, neophodan je veoma kvalifikovan i osposobljen kadar. Samo kvalitetan kadar može omogućiti da se stečajni postupci završavaju kvalitetno, u skladu sa Zakonom i u najkraćem mogućem roku, a da se “zamrznuta” imovina i resursi ponovo vrate i stave u funkciju i omoguće stvaranje nove vrijednosti.

U Komori stečajnih upravnika Crne Gore smatramo da se naprijed postavljeni ciljevi mogu ostvariti samo kvalitetnom i kontinuiranom edukacijom stečajnih upravnika. Mislimo da ovo možemo postići organizacijom seminara i radionica, kao i drugih vrsta obuka za edukaciju stečajnih upravnika. Aktima Komore je predviđeno da je stečajni upravnik dužan da obavlja kontinuirano profesionalno usavršavanje u cilju održavanja i unapređenja teorijskog znanja, profesionalnih vještina i profesionalnih vrijednosti. Program kontinuirane profesionalne edukacije donosi Komora početkom godine. U najkraćem roku Komora će započeti sa programom bodovanja obavezne kontinuirane edukacije.

Takođe planiramo da, u skladu sa tehničkim, organizacionim, administrativnim kapacitetima, kao i materijalnim mogućnostima, organizujemo praktična predavanja-radionice čiji bi moderatori bili stečajni upravnici.

Plan aktivnosti Komore stečajnih upravnika će biti dostupan na sajtu Komore https://ksucg.me/ u sekciji “Razvoj profesije”.

Zbog toga preporučujemo svim članovima Komore, svim stečajnim upravnicima kao i svim zaiteresovanim  za materiju iz oblasti stečajnog prava, da redovno prate informacije na navedenom sajtu.

Pozivamo sve stečajne upravnike da uzmu aktivnije učešće, prije svega, na obukama, seminarima i radionicama koje su namijenjene, prvenstveno, samim stečajnim upravnicima.

Sve sugestije i predloge vezane za razvoj profesije stečajnog upravnika možete dostavljati na E-mail adresu:ksucg@hotmail.com sa napomenom “Za razvoj profesije”.

Ovim putem Vas obavještavamo da je u izdanju Komore stečajnih upravnika Crne Gore izašao prvi broj časopisa Reorganizacija-Bankrotstvo-Likvidacija.

Prvi broj časopisa je namijenjen učesnicima seminara u Andrijevic, kao i svim članovima Komore.

Primjerak časopisa članovi Komore i učesnici seminara u Andrijevici mogu preuzeti kod Predsjednika Komore u ul. Hercegovačka 109.

KORICA CASOPISA-1.png

Istovremeno obavještavamo članove Komore da je Komora izdala i prečišćeni tekst Zakona o stečaju, koji je takođe dostupan učesnicima seminara u Andrijevici i članovima Komore.

KORICE ZAKON O STECAJU-1 copy.png

Izvršni odbor KSUCG

Seminar i Skupstina Komore

Obavjestenje o odrzavanju seminara

Ovim putem obavještavamo zaintresovane da će Komora stečajnih upravnika organizovati seminar u Andrijevici u periodu od 08.07.2016. do 09.07.2016. godine u hotelu „Komovi“ na temu „Stečajno pravo u Crnoj Gori-iskustva i dileme”.

Program rada na seminaru sa spiskom tema i imenima predavača mozete preuzeti ovdje: PROGRAM RADA-AGENDA ZA SEMINAR Jul 2016 28-06-2016

Prijavu za seminar mozete preuzeti ovdje PRIJAVA ZA SEMINAR KSUCG 2016

Bliže informacije o seminaru možete naći na našem sajtu www.ksucg.me.

Eventualna pitanja možete dostaviti na E-mail: ksucg@hotmail.com ili na telefon: 067/460-829 i/ili 067/439-200 .

Istovremeno obavjestavamo stecajne upravnike-clanove Komore da ce se u istom periodu odrzati Skupstina Komore na kojoj ce biti izabrani organi i radna tijela Komore.

Materijali za skupstinu ce biti dostavljeni clanovima Komore nakon prihvatanja clanstva u Komori.

Pristupnicu za clanstvo u Komori mozete preuzeti ovdje Pristupnica KSUCG-2016

Informacije o hotelu mozete naci na adresi: Hotel Komovi Andrijevica

 

                                                                        Odbor za organizaciju seminara i skupstine

 

KOMENTAR ZAKONA O SUDSKIM VJESTACIMA

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da je u februaru ove godine  štampana publikacija Komentar Zakona o sudskim vjestacima Crne Gore u izdanju autora Dr Nenada M. Novakovića i Mr Omera Markišića. Publikacija je radjena sa ciljem da vjetšacima, sudijma, tužiocima, advokatima i drugim korisnicima učinim jasnijim sva pitanja koja se tiču vječtačenja, definisanje zadatka, metodologija izrade nalaza, razumjevanje nalaza, odredjivanje troškova  vještačenja, supervještacenja  i dr ,  koja promoviše Novi tekst zakona.

SADRŽAJ

PREDGOVOR

 1. Osnovni instituti  Zakona
 2. OSNOVNE NAPOMENE
 3. KOMENTAR
 4. TEKST ZAKONA
 5. REGISTAR POJMOVA
 6. PRAVLINIK O SADRZAJU I OBRASCU LEGITIMACIJE SUDSKIH VJESTASKA
 7. PRAVILNIK O SADRZAJU, OBRASCU I NACINU VODJENJA REGISTRA SUDSKIH VJESTAKA
 8. PRAVILNIK O NACINU I PROGRAMU PROVJERE ZNANJA I PRAKTICNOG IKSUSTVA ZA ODREDJENU OBLAST VJESTACENJa
 9. ETICKI KODES SUDSKIH VJESTAKA
 10. PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI UDRUŽENJA SUDSKIH VJEŠTAKA CRNE GORE
 11. PRAVILNIK O JEDINSTVENIM KRITERIJUMIMA ZA PROCJENU ŠTETE NA VOZILIMA I ŠTETE KOJA JE POSLJEDICA NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA VOZILA
 12. PRAVILNIK O JEDINSTVENIM KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE NEMATERIJALNE I NEKIH VIDOVA MATERIJALNE ŠTETE
 13. ODREDNICE O VJESTACIMA I VJESTACENJNIMA U OSNOVNIM ZAKONSKIM  PROPISIMA

14.1 KRIVICNI ZAKONIK 

14.2 ZAKON O KRIVICNOM POSTUPKU

14.3 ZAKON O PARNICNOM POSTUKU

 1. OSNOVNI STRUCNI TERMINI PO OBLASTIMA VJESTACENJA

Autori publikacije su: dr Nenad Novakovic, i mr  sci Omer Markisic.

Predgovor je napisao prof. dr Mladen Vukcevic, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, a recenzenti su prof . dr Aleksandar  Ivanović – Pravni fakultet Podgorica i Mušika Dujović Predsjednik Apelacionog suda Crne Gore .

Štampanje publikacije možete sponzorisati učećcem u pokrivanju dijela troškova ili otkupom po cijeni od 20 eura po primjerku- uplatom  na žiro račun Adico bank– Podgorica br 55500900004052279. sa naznakom  za Komentar Zakona o sudskim vještacima.

 Informacije: Omer Markišić, urednik publikacije /067 631788/, E -mail:invent@-com.me

 

Izvodi iz Predgovora

 

“..Vjerujem da će ono što je predočeno između korica ovog vrijednog rada predstavljati podstrek za sve koji žele da izučavaju i druge aspekte vještačenja, u akademskoj ili stručnoj ravni. …..

U tom pravcu su autori ovog komentara sagradili jednu od polazišnih osnova i zato njihov rad ima domete koji su širi od pisanja ovog štiva za praktičare……”

Prof dr Mladen Vukčević, Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore 

Izvod iz rezenzija

 »….Po prvi put u Crnoj Gori i državama njenog okruženja, dobijamo stručnu literaturu u vidu komentara Zakona o sudskim vještacima, što predstavlja stručni raritet. Napor pomenutih autora, koji su uložili veliki trud, sistematičnost i iznad svega analitičnost, predstavlja dragocjenu literaturu, koja će od značajne koristi biti prvenstveno sudskim vještacima, ali i svim ostalim licima koja u svom radu i angažovanju mogu imati dodira sa ovom profesijom….

Još jednom svi komplimenti autorima komentara Zakona o sudskim vještacima, na inventivnosti i originalnosti, …sto i  izdavaču služi na čast, a nauci na dar…..«

Prof.Dr Aleksandar Ivanović,

Pravni fakultet- Podgorica

 

“…Ovo je dragocjena stručna literatura koja predstavalja prvijnac iz ove oblasti…..Autori na … sažet i jezgroivit način  su dali vidjenje kvaliteta novog zakona … a sam Komentar  Zakona  omogućava široku interpretaciju  koja će osigurati upravo njegovo kvalitet  i samu primjenu ……..”

Mušika Dujović,

Predsjednik Apalcionog suda CG .i dugogodišnji predsjednik Komisije za postavljenje sudskih vještaka