Organizacija

 

Organizacija

10.07.2016

 

Predsjednik Izvršnog odbora NVO „KOMORE STEČAJNIH UPRAVNIKA CRNE GORE“:

mr MILAN-MANE KASTRATOVIĆ

 
IZVRŠNI ODBOR

mr MILAN-MANE KASTRATOVIĆ

NIKOLA VUJAČIĆ

DRAGICA GVOZDENOVIĆ

DRAGAN SMOLOVIĆ

ZDRAVKO CICMIL

mr OGNJEN JOVOVIĆ

JOVAN LOPUŠINA

 

 


Izvod iz Statuta
UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

ORGANI NEVLADINE ORGANIZACIJE

čl.10.

Organi nevladine organizacije su:

 • Skupština;
 • Upravni odbor;
 • Predsjednik;
 • Nadzorni odbor.

Prema politici rada i specifičnim potrebama Skupština može da formira i druge organe u skladu sa zakonom.

čl.11.

Skupština je najviši, predsjedavajući organ organizacije.

Skupština se sastoji od svih članova organizacije.

Skupština se saziva redovno, najmanje jedanput godišnje, a može se. prema potrebi zakazati vanredno zasijedanje.

Skupštinu saziva i priprema Upravni odbor.

Upravni odbor može da sazove Skupštinu na pismenu inicijativu najmanje jedne petine članova Skupštine u tom slučaju Skupština se saziva najkasnije mjesec dana nakon podnošenja pismene inicijative.

Skupština se saziva pismenim pozivom najmanje 21 dan prije dana predviđenog za održavanje. Zajedno sa pozivom za Skupštinu, dnevni red i predlog svih odluka se mora dostaviti članovima Skupštine.

Skupština donosi pravosnažne odluke ukoliko više od polovine prisutnih članova glasa za nju.

Na svojoj prvoj sjednici Skupština bira Predsjednika Skupštine javnim glasanjem. Ukoliko je predloženo više kandidata, skupština može odlučiti da se izbor izvrši tajnim glasanjem.Kandidat koji dobije više glasova postaje Predsjednik Skupštine.

čl.12.

Skupština:

 • donosi Statut i odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta dvotrećinskom većinom prisutnih članova na sjednici,
 • razmatra razna pitanja u vezi sa politikom rada i ciljeva Organizacije,
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora,
 • bira i razrešava članove Nadzornog odbora,
 • razmatra i prihvata godišnji izvještaj koji donosi Upravni odbor i godišnji izvještaj koji sastavlja Nadzorni odbor dvotrećinskom većinom prisutnih članova.
 • donosi odluku o prestanku rada Organizacije, dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova,
 • donosi pravilnik o svom radu,
 • sprovodi i izvršava ostale aktivnosti u cilju postizanja zadataka Organizacije.

UPRAVNI ODBOR

čl.13.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine. Upravni odbor se sastoji od Predsjednika Upravnog Odbora i pet članova koje bira Skupština. Mandat članova Upravnog Odbora je najmanje godinu dana.

Prijedlog za imenovanje članova Upravnog Odbora daje Predsjednik Skupštine. Clanovi Upravnog Odbora su izabrani ako više od polovine prisutnih članova Skupštine glasa za njih.

Glasanje je javno. U slučaju da neki od predloženih članova Upravnog odbora ne dobije dovoljan broj glasova, Predsjednik Skupštine je u obavezi da predloži drugog kandidata.

Upravni Odbor donosi odluke ako je više od polovine njegovih članova prisutno, većinom glasova svojih članova, osim ako se drugačije ne zahtjeva za neke odluke ovim Statutom.

U skladu sa okolnostima, Upravni odbor može da donosi odluke prema glasanju koje se obavlja pismenim putem.

čl.14.

Upravni odbor:

-zapošljava i nadgleda rad članova i rukovodstva u Organizaciji,

-izvršava i sprovodi odluke i preporuke koje donosi Skupština,

-predlaže godišnji program Organizacije,

-bira i imenuje članove drugih organa Organizacije,

-donosi odluke i pravilnike koji se tiču organizacije i sprovođenja projekata planiranih i pripremljenih prema usvojenom programu,

-donosi i izvršava program međunarodne saradnje i donosi odluke o inkorporaciji i saradnji sa raznim organizacijama iz inostranstva.

-saziva i organizuje sjednicu Skupštine,

-inicira promjene i dopune Statuta,

-predlaže izbor počasnih članova Skupštine,

-donosi predloge godišnjeg programa ,

-donosi odluke koje se tiču korišćenja i raspolaganja sredstvima i imovinom Organizacije i to dvotrećinskom većinom glasova,

-izvršava ostale poslove koje su u interesu Organizacije.

čl.15.

Predsjednik Upravnog Odbora:

 • saziva sjednice Upravnog odbora, priprema dnevni red i predsjedava sjednicom. U slučaju da Predsjednik Upravnog Odbora ne prisustvuje sjednici, može prenijeti svoja ovlašćenja na drugog člana Upravnog odbora.
 • je odgovoran za izvršavanje odluka koje donosi Upravni odbor i Skupština organizacije I izvršavanje drugih poslova u skladu sa Statutom.
 • planira i organizuje sve aktivnosti u skladu sa programom i politikom rada Organizacije.

čl.16.

U skladu sa zakonom o nevladinim organizacijama, sve dok Organizacija ima do desetčlanova neće se obrazovati Upravni odbor, već će Skupština Organizacije vršiti njegovu djelatnost.

PREDSJEDNIK ORGANIZACIJE

čl.17.

Predsjednika organizacije bira Skupština na period od četiri godine, s tim što nakon isteka tog perioda, može biti ponovo biran na tu dužnost najviše do 6 (šest) puta uzastopno.

Predsjednik Organizacije je u isto vrijeme i predsjednik Skupstine.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ORGANIZACIJE

čl.18.

Nevladinu organizaciju predstavlja i zastupa Predsjednik Organizacije.

U pravnim odnosima Organizaciju zastupa predsjednik ili lice koje on opunomoći.