KOMENTAR ZAKONA O SUDSKIM VJESTACIMA

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da je u februaru ove godine  štampana publikacija Komentar Zakona o sudskim vjestacima Crne Gore u izdanju autora Dr Nenada M. Novakovića i Mr Omera Markišića. Publikacija je radjena sa ciljem da vjetšacima, sudijma, tužiocima, advokatima i drugim korisnicima učinim jasnijim sva pitanja koja se tiču vječtačenja, definisanje zadatka, metodologija izrade nalaza, razumjevanje nalaza, odredjivanje troškova  vještačenja, supervještacenja  i dr ,  koja promoviše Novi tekst zakona.

SADRŽAJ

PREDGOVOR

 1. Osnovni instituti  Zakona
 2. OSNOVNE NAPOMENE
 3. KOMENTAR
 4. TEKST ZAKONA
 5. REGISTAR POJMOVA
 6. PRAVLINIK O SADRZAJU I OBRASCU LEGITIMACIJE SUDSKIH VJESTASKA
 7. PRAVILNIK O SADRZAJU, OBRASCU I NACINU VODJENJA REGISTRA SUDSKIH VJESTAKA
 8. PRAVILNIK O NACINU I PROGRAMU PROVJERE ZNANJA I PRAKTICNOG IKSUSTVA ZA ODREDJENU OBLAST VJESTACENJa
 9. ETICKI KODES SUDSKIH VJESTAKA
 10. PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI UDRUŽENJA SUDSKIH VJEŠTAKA CRNE GORE
 11. PRAVILNIK O JEDINSTVENIM KRITERIJUMIMA ZA PROCJENU ŠTETE NA VOZILIMA I ŠTETE KOJA JE POSLJEDICA NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA VOZILA
 12. PRAVILNIK O JEDINSTVENIM KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE NEMATERIJALNE I NEKIH VIDOVA MATERIJALNE ŠTETE
 13. ODREDNICE O VJESTACIMA I VJESTACENJNIMA U OSNOVNIM ZAKONSKIM  PROPISIMA

14.1 KRIVICNI ZAKONIK 

14.2 ZAKON O KRIVICNOM POSTUPKU

14.3 ZAKON O PARNICNOM POSTUKU

 1. OSNOVNI STRUCNI TERMINI PO OBLASTIMA VJESTACENJA

Autori publikacije su: dr Nenad Novakovic, i mr  sci Omer Markisic.

Predgovor je napisao prof. dr Mladen Vukcevic, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, a recenzenti su prof . dr Aleksandar  Ivanović – Pravni fakultet Podgorica i Mušika Dujović Predsjednik Apelacionog suda Crne Gore .

Štampanje publikacije možete sponzorisati učećcem u pokrivanju dijela troškova ili otkupom po cijeni od 20 eura po primjerku- uplatom  na žiro račun Adico bank– Podgorica br 55500900004052279. sa naznakom  za Komentar Zakona o sudskim vještacima.

 Informacije: Omer Markišić, urednik publikacije /067 631788/, E -mail:invent@-com.me

 

Izvodi iz Predgovora

 

“..Vjerujem da će ono što je predočeno između korica ovog vrijednog rada predstavljati podstrek za sve koji žele da izučavaju i druge aspekte vještačenja, u akademskoj ili stručnoj ravni. …..

U tom pravcu su autori ovog komentara sagradili jednu od polazišnih osnova i zato njihov rad ima domete koji su širi od pisanja ovog štiva za praktičare……”

Prof dr Mladen Vukčević, Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore 

Izvod iz rezenzija

 »….Po prvi put u Crnoj Gori i državama njenog okruženja, dobijamo stručnu literaturu u vidu komentara Zakona o sudskim vještacima, što predstavlja stručni raritet. Napor pomenutih autora, koji su uložili veliki trud, sistematičnost i iznad svega analitičnost, predstavlja dragocjenu literaturu, koja će od značajne koristi biti prvenstveno sudskim vještacima, ali i svim ostalim licima koja u svom radu i angažovanju mogu imati dodira sa ovom profesijom….

Još jednom svi komplimenti autorima komentara Zakona o sudskim vještacima, na inventivnosti i originalnosti, …sto i  izdavaču služi na čast, a nauci na dar…..«

Prof.Dr Aleksandar Ivanović,

Pravni fakultet- Podgorica

 

“…Ovo je dragocjena stručna literatura koja predstavalja prvijnac iz ove oblasti…..Autori na … sažet i jezgroivit način  su dali vidjenje kvaliteta novog zakona … a sam Komentar  Zakona  omogućava široku interpretaciju  koja će osigurati upravo njegovo kvalitet  i samu primjenu ……..”

Mušika Dujović,

Predsjednik Apalcionog suda CG .i dugogodišnji predsjednik Komisije za postavljenje sudskih vještaka

ČASOPIS KSUCG

RIJEČ UREDNIKA

          Poštovani kolege i čitaoci, čini mi neizmjerno zadovoljstvo ponuditi na uvid naučnoj i stručnoj javnosti prvi broj časopisa Reorganizacija-Bankrotstvo-Likvidacija u izdanju Komore stečajnih upravnika Crne Gore Podgorica.

            Časopis je zamišljen kao mjesto idejnog susretanja i misaonog zbližavanja zainteresovanih, prije svega, teoretičara i praktičara iz domena stečajnog prava.

Imajući u vidu činjenicu da je materija stečajnog prava u teoriji i praksi više nego kompleksna,  nemoguće je oteti se utisku da jedan ovakav časopis nedostajao svim učesnicima stečajnog postupka.

Misija Komore stečajnih upravnika Crne Gore je da svojim djelovanjem pomogne da bi se profesija stečajnog upravnika podigla na najveći mogući nivo i doprinese ravnopravnosti ove u odnosu na druge profesije. Da bi se to postiglo, prije svega, neophodan je veoma kvalifikovan i osposobljen kadar. Samo kvalitetan kadar može omogućiti da se stečajni postupci završavaju kvalitetno, u skladu sa Zakonom i u najkraćem mogućem roku, a da se “zamrznuta” imovina i resursi ponovo vrate i stave u funkciju i omoguće stvaranje nove vrijednosti.

U Komori stečajnih upravnika Crne Gore smatramo da se naprijed postavljeni ciljevi mogu ostvariti samo kvalitetnom i kontinuiranom edukacijom stečajnih upravnika. Mislimo da ovo možemo postići organizacijom seminara i radionica, kao i drugih vrsta obuka za edukaciju stečajnih upravnika. Aktima Komore je predviđeno da je stečajni upravnik dužan da obavlja kontinuirano profesionalno usavršavanje u cilju održavanja i unapređenja teorijskog znanja, profesionalnih vještina i profesionalnih vrijednosti. Program kontinuirane profesionalne edukacije donosi Komora početkom godine. U najkraćem roku Komora će započeti sa programom bodovanja obavezne kontinuirane edukacije.

Takođe planiramo da, u skladu sa tehničkim, organizacionim, administrativnim kapacitetima, kao i materijalnim mogućnostima, organizujemo praktična predavanja-radionice čiji bi moderatori bili stečajni upravnici.

Plan aktivnosti Komore stečajnih upravnika će biti dostupan na sajtu Komore https://ksucg.me/ u sekciji “Razvoj profesije”.

Zbog toga preporučujemo svim članovima Komore, svim stečajnim upravnicima kao i svim zaiteresovanim  za materiju iz oblasti stečajnog prava, da redovno prate informacije na navedenom sajtu.

Pozivamo sve stečajne upravnike da uzmu aktivnije učešće, prije svega, na obukama, seminarima i radionicama koje su namijenjene, prvenstveno, samim stečajnim upravnicima.

Sve sugestije i predloge vezane za razvoj profesije stečajnog upravnika možete dostavljati na E-mail adresu:ksucg@hotmail.com sa napomenom “Za razvoj profesije”.

Ovim putem Vas obavještavamo da je u izdanju Komore stečajnih upravnika Crne Gore izašao prvi broj časopisa Reorganizacija-Bankrotstvo-Likvidacija.

Prvi broj časopisa je namijenjen učesnicima seminara u Andrijevic, kao i svim članovima Komore.

Primjerak časopisa članovi Komore i učesnici seminara u Andrijevici mogu preuzeti kod Predsjednika Komore u ul. Hercegovačka 109.

KORICA CASOPISA-1.png

Istovremeno obavještavamo članove Komore da je Komora izdala i prečišćeni tekst Zakona o stečaju, koji je takođe dostupan učesnicima seminara u Andrijevici i članovima Komore.

KORICE ZAKON O STECAJU-1 copy.png

Izvršni odbor KSUCG